Marka Hizmetlerimiz:

Marka Vekillik hizmetleri tescil öncesi ve tescil sonrası işlemler aşağıdaki gibidir.

 • Marka izleme
 • Marka Bülten itirazı
 • Marka itiraza karşı görüş (savunma)
 • Marka belge düzenleme
 • Marka geri çekme/iptal
 • Marka devir
 • Marka lisans
 • Marka yenileme
 • Marka teşvikleri
 • Tanınmış marka Tescili
 • Ses markası
 • Marka adres, nevi, unvan değişikliği

MARKA: Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlere denir. Markalar, sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili resmi makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT). Koruma kapsamı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile belirlenmiştir.

Markalar ticari hayatın vazgeçilmez değerleridir. Bu değerler ürünün veya hizmetin kalitesini ortaya koyan, üretici firmayı tanıtan bir etikettir.

Nasıl ki yatırımlar çeşitli yollarla güvence altına alınıyor, sigortalanıyorsa; markaların da önemi göz ardı edilmeden korunmalıdır.

Tescilli markaların geçerlilik süresi 10 yıldır. 6769 sayılı SMK hükmü gereği 10 yıllık periyodlarda yasal süreler içerisinde yenileme yapılarak süreler uzatılabilir.

Tescilin avantajları?

Yatırımlarınızın ve emeklerinizin güvenceye alınması, ihracat esnasında gümrüklerde mallarınıza el konulmaması, bürokratik işlemlerinizin hızlandırılması  ve art niyetli kişilere karşı işletmenizi güvence altına alarak başkalarının haklarına tecavüz unsuru oluşturmadan güvenle ticari hayatınızı sürdürebilmek için marka tescili mutlaka yaptırılmalıdır.

 • Marka Tescil Belgesi ile markanız resmiyet kazanır.
 • Tescilsiz markalara ve taklitlere karşı işletmenizi ve markanızı korur.
 • Markanın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
 • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
 • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
 • İhracat esnasında olası uyuşmazlık risklerini engeller.
 • Markanızın değerini ve işletmenizin rekabet gücünü arttırır.
 • Markalaşma ile kurumsallaşmayı hızlandırır.

Koruma, ancak tescil ile sağlanabilir.

Marka Tescil Kriteri Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin diğer mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olmasıdır.

Marka tescili; Türkiye’de yerleşik ve ticari faaliyette bulunan ayrıca, Paris sözleşmesine taraf olan ülkelerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından bizzat yapılabileceği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Yetkili resmi vekil firmalar aracılığı ile de yapılabilir. Başvuru aşaması doğru araştırma, takip ve bilgi birikimi gerektirir. Tescil aşaması sorunsuz ilerlemesi halinde yaklaşık 6-7 ayı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar. Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile dosya durumları bildirilir.

MARKA TESCİL UYGUNLUK ARAŞTIRMASI: Tescil ettirmeyi düşündüğünüz markanın bugüne kadar yayınlanmış markalar arasında birebir ya da benzerinin olup olmadığını öğrenerek en doğru şekilde yönlendirilirsiniz.

Ücretsiz marka araştırma için üyelik yapabilir, danışmanlarımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Marka Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi, Anonim şirket vb) adına farklılık göstermektedir.

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları;

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • Markayı ifade eden logo varsa
 • Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)
 • Şahıs Başvurusu İçin;
 • Kimlik fotokopisi
 • Markayı ifade eden logo varsa
 • Vekaletname (noter onayı gerekmez)

Tescil başvurusu: En değerli sermayeleriniz olan Marka, Tasarım ve Buluşlarınızı TESCİL ettirerek gerçek anlamda koruma altına alabilirsiniz. Başvuru ve diğer sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Marka izleme: markanızı tescil etmeniz tek başına yeterli değildir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 15 gün arayla  Resmi Marka Bülteninde yayınlanan markalarla, Markanıza, kelime, ses ve tasarım açısından benzerlik gösteren markalar özel yazılım ve alanında uzman kişiler tarafından taranarak en özet şekilde size raporlanır. Bu sayede, ilgili 2 aylık süre içinde itirazda bulunarak uzun dava süreci ve avukatlık masraflarının önüne geçmiş olursunuz.

Marka itirazı: Resmi Kurum tarafından uygun bulunarak Marka Bülteninde yayınlanan markaları değerlendiren marka sahipleri ya da vekilleri 2 aylık resmi süre içinde ücretini ödemek koşuluyla ve 6769 sayılı SMK ilgili maddelerine dayanarak gerekçeli itirazını sunarlar.  Bu konuda yetkili vekil firmadan danışmanlık almak önemlidir.

Marka İtirazına Karşı Görüş: Resmi marka başvurusu sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu’nca uygun bulunarak yayın kararı verilen markalara 2 aylık resmi süre içinde yapılan itiraza karşı 1 aylık resmi süre içinde gerekçeleriyle birlikte cevap sunma hakkı bulunmaktadır. Karşı görüş verme işlemi zorunlu olmayıp, mevcut dosyanın durumuna göre vekil firma ile görüşerek işlem yapılması en uygun yöntemdir.

Marka belge düzenleme: Marka tescil aşamasına geldiğinde tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde belge ücretinin yatırılıp kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

Marka geri çekme/iptal: Markanızdan herhangi bir sebeple vazgeçmeniz ya da iptal isteği durumunda talebi belirten dilekçe sunularak marka iptal edilebilir.

Marka tescille bağlandığında iki ay içerisinde belge ücretinin yatırılıp kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

Marka Devir: tescilli markanın tescil edildiği ürün ve hizmet kodlarının tamamı veya bir kısmı için başka bir şahsa veya tüzel kişiliğe devir yapılabilir. Yasal olarak marka devri, marka müracaatlarına da yapılabilmektedir. marka bir işletmeyle birlikte devredilebileceği gibi işletmeden bağımsız olarak da devir edilebilir. Bir işletmenin devir işlemi şayet aksi üzerinde karar alınmadıysa markaları da kapsar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, Devir işlemi yapılırken marka devrinin de ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kaydına şerhidir. Marka Hizmetlerimiz arasında bulunan devir işlemi için, alıcı ve satıcı tarafından yetkili noterlerde imza altına alınarak onaylanan noter satış senedi mutlaka gerekmektedir.

Devir Öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Devir alınan markanın üzerinde bir haciz veya kısıtlayıcı bir rehin durumu olup olmadığının kontrolü
 • Marka devir senedinin hazırlanması
 • Devir işlemi evraklarının hazırlanması ve Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde işlemlerinin yapılması
 • Devir işlemi sırasında istenirse devir alan firma üzerine yeni sicil sureti düzenlenebilir.

Marka Lisans verme işlemi, Tescilli marka hak sahipleri, yapılan talepler kapsamında, tescilli markalarını diğer kişi veya kuruluşlara kullanım izni verme sureti ile kiralama yoluna gidebilir. Bu kiralama, marka sahibi ile kiralayan kişi veya kuruluş arasında gerçekleşecek lisans sözleşmesinde yer alan hükümlere istinaden; İnhisari lisans veya inhisari olmayan lisans olarak yapılabilir.

Tescilli Marka sahipleri, tekel kullanım haklarını açıkça gizli tutmadıkça markalarını kendisi kullanıma sunamamasının yanında, diğer kişilere de lisans olarak veremez. Bu kapsamda sözleşmede net şekilde belirtilmiş olması durumunda bu kiralama inhisari lisans şeklinde ifade edilir.

Yapılan sözleşmede hükmedilmemiş ise veya marka sahibi, tescilli markasını kendisi de kullanıma sunabileceği gibi diğer kişilere de lisans olarak verebilir biçiminde bir hüküm belirtmiş ise bu lisans inhisari olmayan lisansı ifade eder.

Marka Lisans verme işlemlerinde tescilli olan markalar, tüm ürün ya da hizmetleri açısından olabileceği gibi, bir takım (kısmi) ürün ya da hizmetler adına geçerli olabilir. Bu konunun sözleşmede açıkça belirtilmesi zaruridir.

Marka kullanım hükümleri ve ücretleri markaya sahip olan kişinin elinde bulunmaktadır.

Marka yenileme: Markalar, tescil edilmesi ile birlikte 10 yıl şeklinde koruma sağlamaktadır. Bu 10 yılın dolması ile birlikte markanın korunmasına yani tescilinin devam edilmesi isteniyorsa marka sahibi nezdinde marka yenileme işlemleri gerekli ücretlerin yatırılması ile yapılması gerekir. Markaların yenileme süresi de ilgili yasada koruma süresinin bitime ile birlikte 6 ay geriden başlayarak belirtilmektedir.  şirketimiz yenileme işlemleri konusunda sizlere önceden haber vermekte ver gerekli tüm işlemi sizlerin adına yürütmektedir.

Yasada verilen süre kapsamında yapılması durumunda markalar hükümsüz duruma düşecektir.  Yenileme için gerekli harç ücreti tescil süresinin tamamlandığı ayın son günü itibari ile 6 ay önceden başlayarak yapılmaktadır. Bu sürenin kaçırılması veya unutulması durumunda ise ek ücret (cezalı ücret) ödemek kaydı ile tescil süresinin tamamlanmasının ardından sonraki 6 ay içinde yapılabilir.

Marka kullanımı: Markaların kanunen tescil edilmelerini takip eden 5 yıl içerisinde, tescil edildikleri ürün veya hizmetler için kullanılma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süre içerisinde tescil edildikleri halde kullanılmayan markaları, dava yoluyla iptal etme olanağı bulunmaktadır. Muhtemel bir dava öncesi ilgili markanın tescil edildiği ürün veya hizmetler için kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek ve davada başarı şansını görmek için en uygun yöntem kullanım araştırması yapmaktır.

Diğer yandan markanın tescilli olup 5 yıl boyunca kullanılmayan kısımların kullanım ispatına konu olmaması için tedbir almak önemlidir. Bu konuda danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Yıllık marka izleme sistemi(markanızı tescil etmeniz yetmez olası benzer başvuruların tescilini önlemek için izleme sistemine kayıt yapmanız önemlidir.

Markanızı tescil başvurusu öncesi olası ret ihtimaline karşı detaylı şekilde araştırmak önemlidir.

Görüşmeyi başlat
Merhaba, sizlere hizmet verebilmemiz için ihtiyacınız olan konuyu belirtir, iletişim bilginizi paylaşırsanız, en kısa süre içinde sizleri bilgilendirebiliriz.